Disclaimer en Copyright

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de grootse zorg is samengesteld, kan VR Brillen Kopen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele hierin voorkomende onjuistheden of onvolkomenheden. Het gebruik van de informatie is geheel op eigen risico.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databank rechten ten aanzien van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij VR Brillen Kopen – Evestia AB. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopienen, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur. Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciele doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever/auteur.